โดยปกติการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ไม่ว่าจะบ้านพัก บริษัท หรือโรงงาน จะใช้บริการไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งจะผลิตไฟฟ้าและส่งต่อให้ฝ่ายจำหน่ายไฟฟ้าคือ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

การติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนในระบบที่มีการขนานไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานเหล่านี้อย่างถูกต้องเสียก่อน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์และการติดตั้ง

ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบไหนที่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้า?

ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบไหนที่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้า?

การติดตั้งโซล่าเซลล์แบ่งออกเป็น 3 ระบบ
1. ระบบออนกริด (On-Grid) เป็นระบบที่ใช้งานทั้งไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์และไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ซึ่งไม่จำเป็นต้องติดแบตเตอรี่ และจำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตการไฟฟ้าก่อน เนื่องจากต้องขนานไฟกับการไฟฟ้า
2. ระบบออฟกริด (Off-Grid) เป็นระบบที่ไม่ใช้ไฟจากการไฟฟ้า ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ห่างไกล และไฟฟ้าไปไม่ถึง โดยระบบนี้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตการไฟฟ้า
3. ระบบไฮบริด (Hybrid)  เป็นระบบที่รวมกันระหว่างระบบออนกริดและระบบออฟกริด ซึ่งจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และแผงโซล่าเซลล์ รวมทั้งติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มเพื่อใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืน โดยระบบนี้จำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตการไฟฟ้าด้วยเช่นกัน

สรุปแล้วระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ต้องขออนุญาตมี 2 ระบบ คือ ระบบออนกริด และระบบไฮบริด ซึ่งการดำเนินเรื่องค่อนข้างยุ่งยาก และยาวนาน จึงแนะนำว่าควรมีบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ช่วยดำเนินเรื่องให้ เพื่อความสะดวกและลดความยุ่งยากในการดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์

4 ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์อัพเดท 2567

4 ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์อัพเดท 2567

ขั้นตอนที่ 1.ยื่นขออนุญาตหรือแจ้งหน่วยงานราชการในท้องถิ่น
ยื่นขออนุญาตหน่วยงานราชการในท้องถิ่นก่อน โดยเอกสารที่ยื่นจะต้องได้รับการตรวจสอบและเซ็นรับรองโดยวิศวกรโยธาที่มีใบ กว. อย่างถูกแล้วเท่านั้น
เอกสารที่ต้องยื่น
แบ่งออกเป็น 2 กรณี
1. ยื่นใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อขออนุญาตปรับปรุงอาคาร (อ.1) ในกรณีที่ติดตั้ง Solar rooftop พื้นที่ติดตั้งเกิน 160 ตารางเมตร และน้ำหนักรวมแล้วเกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
2. ยื่นใบคำร้องแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่ติดตั้ง Solar rooftop พื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และน้ำหนักรวมแล้วไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

หลังจากยื่นเอกสารอย่างถูกต้องแล้ว จะได้รับหลักฐานการขออนุญาต และสามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ได้เลย โดยในขั้นตอนการติดตั้งควรมีบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลการติดตั้ง เพื่อการติดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งขอยกเว้นการขอใบอนุญาตจาก กกพ.
หากติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มีกำลังผลิตติดตั้งไม่ถึง 1000 kVA หรือประมาณ 800 kW จะต้องยื่นขอยกเว้นการขอใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยสามารถยื่นที่สำนักงานได้เลย หรือสามารถยื่นทางเว็บไซต์ https://www.cleanenergyforlife.net/

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น จะได้รับหนังสือการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจาก สำนักงาน กกพ.

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นขอขนานไฟฟ้ากับการไฟฟ้าตามเขตพื้นที่ใช้งาน
โดยสามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ได้ ดังนี้
เว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าจาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  https://myenergy.mea.or.th/
เว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) https://ppim.pea.co.th/

เอกสารที่ต้องยื่น  
1. เอกสารมอบอำนาจ (ในกรณีให้บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ขออนุญาตแทน)
2. รูปถ่ายแสดงอุปกรณ์ แผง และอินเวอร์เตอร์อย่างชัดเจน
3. ยื่นใบอนุญาตดังแปลงอาคาร เพื่อขออนุญาตปรับปรุงอาคาร (อ.1)
4. แบบแปลนโครงสร้างการติดตั้ง ที่ตรวจสอบและรับรองอย่างถูกต้องโดยวิศวกรโยธาที่มีใบรับรอง กว.
5. แบบ Single Line Diagram ที่รับรองอย่างถูกต้องโดยวิศวกรโยธาที่มีใบรับรอง กว.
6. รายละเอียด รุ่น ยี่ห้อ ของแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ (Specification)
7. Mini COP รายการตรวจสอบมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งตามประมวลหลักการปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4 รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
หลังจากตรวจสอบเอกสารแล้ว การไฟฟ้าจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการเชื่อมระบบไฟฟ้าที่บ้าน เมื่อได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะต้องเปลี่ยนมิเตอร์เป็นมิเตอร์ดิจิทัล และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องชำระเงินค่าตรวจสอบการเชื่อมระบบของการไฟฟ้า และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

การขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์อาจใช้ระยะเวลายาวนานถึง6 เดือนหรือมากกว่านั้น และต้องคอยเตรียมเอกสารยุ่งยากมากมาย ผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์จึงนิยมให้บริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์ดำเนินการให้แทนเช่น Excellent Solar บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มีผลงานติดตั้งกว่า 1000 โครงการทั่วประเทศ

Excellent Solar รับติดตั้ง Solar Rooftop ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับจัดการเตรียมเอกสารการขออนุญาตการไฟฟ้าและคอยติดตามสถานะอย่างสม่ำเสมอจนครบกระบวนการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งการติดตั้งโซล่าเซลล์ได้ปลอดภัยและมีมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า

สนใจติดโซล่าเซลล์ บ้าน, ติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน

บทความน่าสนใจ

บริการหลังการขาย

Performance

Preventive Maintenance

DC-AC Check

Inverter-Monitoring

Solar Cleaning

บริการของเรา

ออกแบบและให้คำปรึกษา

การวางแผนติดตั้ง

ประสานงานทางกฎหมายและภาครัฐ

ดูแลหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์

จำหน่าย EV Charger

ติดตั้งและออกแบบด้วยวิศวกรไฟฟ้า

ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์

พร้อมบริการหลังการขาย

© All rights reserved.

ขอใบเสนอราคา

เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ

Close Modal