บิลค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนประกอบด้วย 3 ส่วนหลักหลัก ๆ ด้วยกันคือ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ส่วนนี้จะเป็นข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า วันและเวลาอ่านหน่วย ค่าไฟฟ้าประจำเดือน

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ส่วนนี้จะประกอบด้วย เลขอ่านครั้งก่อน – หลัง จำนวนหน่วยที่ใช้และประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง

ส่วนที่ 3 : ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ

ประกอบไปด้วย
1. ค่าพลังงานไฟฟ้า คือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งสายจำหน่ายและค่าการผลิตไฟฟ้า
2. ค่าบริการรายเดือน คือ ค่าใช้จ่ายในการจดหน่วยไฟฟ้าค่าจัดทำและจัดส่งบิลค่าไฟฟ้าการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าและงานบริการลูกค้า ค่าบริการดังกล่าวได้เรียกเก็บมาตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2543
3. ค่า Ft ค่า Ft คือ ค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า (น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติลิกในต์) ค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนและค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฐานค่า Ft จะมีการปรับทุก 4 เดือน โดย กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียกเก็บตามที่กฎหมายกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
หรือ www.pea.co.th หรือ 1129 PEA Call Center

สนใจติดโซล่าเซลล์ บ้าน, ติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน

บทความน่าสนใจ

บริการหลังการขาย

Performance

Preventive Maintenance

DC-AC Check

Inverter-Monitoring

Solar Cleaning

บริการของเรา

ออกแบบและให้คำปรึกษา

การวางแผนติดตั้ง

ประสานงานทางกฎหมายและภาครัฐ

ดูแลหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์

จำหน่าย EV Charger

ติดตั้งและออกแบบด้วยวิศวกรไฟฟ้า

ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์

พร้อมบริการหลังการขาย

© All rights reserved.

ขอใบเสนอราคา

เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ

Close Modal