การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นิยมติดตั้งบนระบบออนกริด ซึ่งเหมาะสำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้ามากในตอนกลางวันและต้องการลดค่าไฟฟ้า โดยระบบนี้โซล่าเซลล์จะผลิตไฟฟ้าตามการใช้งาน หากใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันน้อย โซล่าเซลล์ก็จะผลิตไฟฟ้าและนำมาใช้งานได้น้อย

หลายท่านจึงหันมาขายไฟคืนให้การไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์จากโซล่าเซลล์ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ช่วยให้การติดตั้งโซล่าเซลล์คืนทุนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการขายไฟอาจจะต้องเตรียมการตั้งแต่ก่อนการติดตั้ง เพื่อทำให้ตรงตามคุณสมบัติที่การไฟฟ้ากำหนด

คุณสมบัติสำคัญของผู้ยื่นขายไฟ

1. ผู้ยื่นขายไฟต้องเป็นเจ้าของหน่วยวัดไฟฟ้า หรือ เจ้าของมิเตอร์
2. การยื่นขายไฟต้องเป็นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และติดตั้งเพื่อใช้เองภายในบ้านเท่านั้น
3. ต้องติดตั้งไม่เกินขนาดไฟที่การไฟฟ้ากำหนด หากต้องการขายไฟคืนการไฟฟ้า บ้านที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ต้องติดตั้งไม่เกิน 5 kW หรือ 5 กิโลวัตต์ และบ้านที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ต้องติดตั้งไม่เกิน 10 kW หรือ 10 กิโลวัตต์

ผู้ที่ติดตั้งโซล่าเซลล์มากกว่าขนาดของกำลังไฟที่การไฟฟ้ากำหนด ไม่สามารถขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได้ จึงจำเป็นต้องวางแผนตั้งแต่ก่อนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

หากติดตั้งกับบริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์ควรบอกจุดประสงค์กับบริษัททันทีเมื่อตัดสินใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการประเมินชุดติดตั้งที่เหมาะสม ประเมินราคาติดโซล่าเซลล์และการทำเอกสารอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้การขออนุญาตขายไฟผ่านง่ายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์ประเภทอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น โซล่าเซลล์โรงงาน โซล่าเซลล์โรงพยาบาล โซล่าเซลล์ออฟฟิศ โซล่าเซลล์หอพัก โซล่าเซลล์อพาร์ทเมนท์ โซล่าเซลล์คอนโด ไม่สามารถขายไฟคืนได้ เพราะผิดเงื่อนไขที่การไฟฟ้ากำหนด

ติดตั้งโซล่าเซลล์แบบไหนถึงสามารถขายไฟได้

โซล่าเซลล์ระบบที่สามารถขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได้ คือโซล่าเซลล์ระบบออนกริด (On-Grid System) ระบบที่ไม่สามารถขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได้ คือโซล่าเซลล์ระบบออฟกริด (Off-Grid System) และระบบไฮบริด (Hybrid System) ซึ่งหากติดตั้งแบตเตอรี่จะไม่สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้าได้

ติดตั้ง Solar Rooftop, บริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์

ขั้นตอนการยื่นขายไฟ

1. ติดตั้งโซล่าเซลล์อย่างมีมาตรฐานตรงตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้ากำหนด โดยสามารถติดตั้งกับบริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่มีประสบการณ์ติดตั้งได้มาตรฐานอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขการไฟฟ้า ทำให้ขออนุญาตขนานไฟ หรือขออนุญาตขายไฟฟ้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Excellent Solar ที่ติดตั้งตามเงื่อนไขพร้อมมีบริการทำเอกสารยื่นการไฟฟ้า

2. เตรียมเอกสารขอเชื่อมโครงข่ายกับการไฟฟ้าและเอกสารขอขายไฟ เพื่อทำสัญญากับการไฟฟ้า

3. ยื่นเอกสารสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://ppim.pea.co.th/  สำหรับการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น และ https://myenergy.mea.or.th/ สำหรับการไฟฟ้านครหลวง หรือยื่นเองที่ทำการของการไฟฟ้าตามเขตพื้นที่

4. หลังจากยื่นคำขอเสร็จสิ้น การไฟฟ้าจะประกาศผลบนเว็บไซต์ภายใน 45 วันนับจากยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์

5. หากผ่านการพิจารณา ต้องลงนามในสัญญาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อซึ่งผู้ยื่นจะต้องชำระค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า และการเชื่อมต่อระบบ จำนวน 2,140 บาท

6. ขอหนังสือจดแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

7. การไฟฟ้าจะทดสอบระบบผลิตไฟฟ้า ภายใน 10 วัน

8. เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และจ่ายไฟเข้าสู่การไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ตามสัญญา

หลังจากยื่นคำขอขายไฟเรียบร้อยแล้ว ห้ามเปลี่ยนแปลงการติดตั้ง หรือเพิ่มลดขนาดกำลังการผลิตติดตั้งตามที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนการไฟฟ้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และอาจโดนค่าปรับ 10,000 บาทต่อกิโลวัตต์สูงสุดตามที่ระบุในสัญญา

นอกจากนี้การไฟฟ้ามีสิทธิเข้าตรวจสอบและร้องขอให้แก้ไข ปรับปรุง ตามความจำเป็น โดยผู้ขายไฟต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้า

1. สำหรับบ้านที่ระบบไฟฟ้า 1 เฟส ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งต้องไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ และระบบไฟฟ้า 3 เฟส กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์

2. ต้องเป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ซึ่งติดตั้งเพื่อใช้เองภายในบ้านเท่านั้น

3. การไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่ 2.20 บาท/kWh ซึ่งการไฟฟ้าจะโอนเงินเข้าผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากที่ให้ไว้กับทางการไฟฟ้าเท่านั้น

4. สัญญาขายไฟคืนการไฟฟ้า มีระยะเวลา 10 ปี

ติดตั้ง Solar Rooftop, บริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์

ยื่นขายไฟต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

1. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของมิเตอร์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
2. หากมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 คน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
3. หลักฐานประกอบการจดแจ้งจากสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งระบุที่อยู่เป็นสถานที่ที่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
4. สำเนาบิลค่าไฟฟ้าสถานที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
5. ข้อมูลของแผงโซล่าเซลล์ หรือ Datasheet
6. แผนผังแสดงพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
7.ข้อมูลของ Inverter หรือ Datasheet
8. แบบ Single Line Diagram ซึ่งมีวิศวกรไฟฟ้าเซ็นรับรองแบบ และเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของวิศวกร สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของวิศวกรควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
9. ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารที่ติดตั้ง Solar Rooftop

*ทั้งนี้ควรตรวจสอบรายละเอียดและประกาศกำหนดการต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าก่อนการทำสัญญาทุกครั้ง ซึ่งหากติดตั้งกับบริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่มีบริการยื่นขายไฟสามารถลดขั้นตอนยุ่งยากเหล่านี้ได้

สรุป

การติดตั้งโซล่าเซลล์และขายไฟคืนให้การไฟฟ้า ทำได้เฉพาะโซล่าเซลล์ระบบออนกริดเท่านั้น และต้องเป็นประเภทที่ 1 บ้านพักอาศัยทั่วไป ซึ่งไฟ 1 เฟส ต้องติดตั้งไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ และ ไฟฟ้า 3 เฟส ต้องติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ โดยการไฟฟ้าจะรับซื้อในราคา 2.20 บาท/kWh ระยะเวลา 10 ปี

สนใจติดโซล่าเซลล์ บ้าน, ติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน

บทความน่าสนใจ

บริการหลังการขาย

Performance

Preventive Maintenance

DC-AC Check

Inverter-Monitoring

Solar Cleaning

บริการของเรา

ออกแบบและให้คำปรึกษา

การวางแผนติดตั้ง

ประสานงานทางกฎหมายและภาครัฐ

ดูแลหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์

จำหน่าย EV Charger

ติดตั้งและออกแบบด้วยวิศวกรไฟฟ้า

ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์

พร้อมบริการหลังการขาย

© All rights reserved.

ขอใบเสนอราคา

เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ

Close Modal